HiiT30 / PsTudio

Personal Training Studio

Algemene voorwaarden

 • Als een training niet vierentwintig uur van tevoren is geannuleerd, telt deze als getrainde PT sessie mee. Echter, noodgevallen of plotseling ziek zijn worden hiervan vrijgesteld.
 • Als u meer dan 15 minuten te laat bent voor uw PT sessie en mij niet heeft geïnformeerd, beschouw ik u als no-show en telt deze sessie als getraind mee.
 • Indien u zich voor een PT sessie moet afmelden, wordt de inhaal PT sessie indien mogelijk gelijk in dezelfde week ingepland.
 • Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door HiiT30 PsTudio aangegeven wijze. Tenzij anders met HiiT30 PsTudio overeengekomen.
 • De factuur komt binnen op het door u aangegeven emailadres tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien u de factuur na 7 dagen niet voldaan heeft, zal er een herinnering volgen waarin een tweede termijn van 5 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan, tenzij anders is overeengekomen.
 • U begrijpt dat afspraken exact op het geplande tijdstip zullen beginnen.
 • Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid indien u besluit vroegtijdig te stoppen.

Terms and conditions

 • If a workout is not twenty-four hours in advanced cancelled, it counts as a trained PT session. However, emergencies or sudden illness are exempt.
 • If you are late for more than 15 minutes for your PT session and did not inform me, I consider you as no-show and will count this session as trained.
 • If you need to cancel a PT session, the session will be, if possible re-scheduled for the same week.
 • Payment by invoice must always be made within 7 days of the invoice date in the manner indicated by HiT30 PsTudio. Unless agreed otherwise with HiiT30 PsTudio.
 • The invoice is received by email unless otherwise agreed.
 • If you have not paid the invoice after 7 days, a reminder will be sent in which a second period of 5 days is given.
 • You understand that appointments will begin promptly at the scheduled time.
 • No reimbursement is granted for sessions that have not been completed when you decide to stop.